DOCUMENT INTEGRAL: Ce GREȘELI fac angajații primăriilor și cum se creează prejudicii în BUGETELE LOCALE. Rușinea județului Alba, UAT Sebeș

1

Pentru activitățile desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în cursul anului 2017 a
fost prevăzută desfășurarea unui număr de 28 misiuni de audit financiar, la un număr de 28 de
entități, din care: UATJ Alba, un număr de 3 UATM: Alba Iulia, Blaj și Sebeș, un număr de 3 UATO:
Abrud, Baia de Arieș și Ocna Mureș și un număr de 21 UATC: Albac, Avram Iancu, Blandiana,
Bucerdea Grânoasă, Cenade, Ceru Băcăinți, Ciugud, Ciuruleasa, Câlnic, Hopârta, Horea, Noșlac,
Ocoliș, Pianu, Ponor, Scărișoara, Sâncel, Sohodol, Șona, Șugag și Vidra.
De menționat este faptul că, la data prezentului Raport, se află în curs de valorificare un
număr de 4 misiuni de audit financiar la UATC Cenade, Pianu, Sâncel și Șona.
În cazul a 24 misiuni de audit financiar efectuate de Camera de Conturi Alba în cursul anului
2017, la nivelul unităților administrativ-teritoriale și finalizate până la data prezentului Raport,
evaluarea abaterilor constatate se prezintă, astfel:
Total abateri în sumă de 154.064 mii lei, din care:
– Total prejudicii – în sumă de 2.718 mii lei, din care recuperate operativ – 220 mii lei;
– Total venituri suplimentare – în sumă de 3.547 mii lei, din care încasate operativ – 570 mii
lei;
– Total abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat prejudicii – în sumă de
147.799 mii lei.

Vezi document integral Raport Curtea de Conturi

Situația privind rezultatele cuantificabile ale acțiunilor de audit financiar desfășurate la nivelul
Camerei de Conturi Alba este prezentată după cum urmează:

Misiunile de audit financiar ale contului de execuţie a bugetului unităților administrativteritoriale,
incluse în programul de activitate pe anul 2017, s-au desfășurat la sediul fiecărei entități
auditate.
Prin verificările efectuate la entitățile publice de interes local, Curtea de Conturi prin structura
de specialitate teritorială a urmărit, conform prevederilor legale, următoarele obiective:
a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum și autorizarea,
legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat;
b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare;
c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern
(inclusiv audit intern) la entitățile auditate;
d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și
la termenele stabilite de lege;
e) Calitatea gestiunii economico-financiare;
f) Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului,
îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă.
Abaterile identificate de echipele de audit și consemnate în actele de audit, urmare misiunilor de
audit financiar efectuate și finalizate până la data prezentului Raport, la cele 24 unități administrativteritoriale,
se referă în principal, la:
a) Nu au fost identificate nereguli privind elaborarea și fundamentarea proiectului de buget
pe anul 2016, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului
aprobat.
b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare.
Aspecte deficitare privind modul de conducere și reflectare a operațiunilor patrimoniale
în evidențele contabile, în sumă de 183 mii lei, după cum urmează:
– a fost majorată nejustificat valoarea unui obiectiv de investiții finalizat și recepționat, cu
valoarea unor obiecte de inventar și dotări independente, abatere identificată la UATJ Alba;
– au fost menținute eronat în conturile de imobilizări corporale, mijloace fixe a căror valoare de
inventar este mai mică decât limita stabilită prin Legea nr.15/1994, abatere identificată la
UATO Ocna Mureș, la UATC: Ponor, Ocoliș și Scărișoara și la un număr de 6 ordonatori
terțiari de credite: Școala Gimnazială nr.2 Sebeș, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul
Tehnologic ”Țara Moților” Albac, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, Școala
Gimnazială Bucerdea Grânoasă și Școala Gimnazială Ponor, ordonatori terțiari de credite
subordonați UATM Sebeș, UATO Ocna Mureș, UATC: Albac, Bucerdea Grânoasă și Ponor;
– au fost înregistrate eronat pe contul de cheltuieli, bunuri de natura obiectelor de inventar sau
de natura mijloacelor fixe, abatere identificată la UATC: Bucerdea Grânoasă și Ocoliș, Liceul
Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj;
– au fost înregistrate eronat pe contul obiecte de inventar, bunuri de natura mijloacelor fixe,
abatere identificată la UATC: Ponor și Ocoliș.
Deficiențe privind înregistrarea eronată a cheltuielilor pe structura clasificației bugetare, în
sumă de 1.144 mii lei, de natura:

– nu a fost stabilită și înregistrată în evidența contabilă amortizarea mijloacelor fixe din domeniul
privat, ceea ce a denaturat valoarea patrimoniului instituțiilor publice, abatere identificată la
UATM Sebeș, UATC: Ocoliș, Sohodol și Șugag și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj,
ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj.
Situații de înregistrare eronată/neînregistrare în evidența contabilă a unor bunuri sau valori
din domeniul public sau privat al UAT, în sumă de 2.938 mii, după cum urmează:
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă toate bunurile sau valorile deținute sau primite cu
titlu gratuit de instituțiile publice auditate: un imobil și tablouri semnate de artistul Cucerzan
Horia Nicolae, împrejmuire trotuar și plantație pomi fructiferi, mijloc de transport auto primit cu
titlu gratuit, echipamente de comunicație primite de la operatorul de telefonie mobilă, lemne de
foc, abatere identificată la UATM Blaj, la UATC: Avram Iancu, Ciugud, Ceru Băcăinți, Ponor,
Ocoliș precum și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Școlile Gimnaziale Avram Iancu,
Ceru Băcăinți, Hopârta și Vidra, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj, UATC:
Avram Iancu Ceru Băcăinți, Hopârta și UATC Vidra;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă toate facturile primite de UATC: Horea și
Blandiana, privind prestările de servicii efectuate de ocoalele silvice;
– au fost înregistrate eronat, direct pe contul de cheltuieli, contravaloarea lucrărilor de reparații
capitale și unele obiective de investiții realizate la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj,
ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj;
– nu a fost înregistrat în evidența contabilă a UATC Ocoliș, aportul la capitalul social, subscris
și vărsat în natură, al SC Buscat Development SRL, constând în 212,63 ha teren (pășune)
aflat în domeniul privat al Comunei Ocoliș, situat în extravilanul Comunelor Valea Ierii și
Băișoara din județul Cluj;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă diferențele rezultate din reevaluarea activelor fixe
corporale aflate în patrimoniul UATC Șugag;
– nu au fost înregistrate, în evidența contabilă a UATM Blaj și UATC Șugag, în conturile 212
”Construcții” și 103 ”Domeniu public”, contravaloarea clădirilor și terenurilor aferente acestora,
în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, bunuri
aparținând domeniului public, date în administrarea acestor instituții;
– au fost menținute eronat în contul 231 ”Active fixe corporale în curs de execuție” obiective de
investiții finalizate și recepționate, în condițiile în care acestea trebuiau înregistrate în contul
212 ”Construcții”, abatere identificată la UATC Sohodol;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă, în contul de ordine și evidență 8050, garanțiile de
bună execuţie, constituite în cazul contractelor de lucrări aflate în derulare, abatere identificată
la UATC Șugag și Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite
subordonat UATM Alba Iulia.
Un aspect relevant, în acest sens:
Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat UATM
Blaj, a înregistrat în mod eronat, în contul de cheltuieli 682.1 “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile”
contravaloarea lucrărilor de reparații capitale realizate la clădirea unității de învățământ, precum și
unele obiective de investiții realizate, în valoare de 1.376 mii lei, în condițiile în care, cu valoarea
acestor investiții trebuia majorată valoarea contului 212 – ”Construcții”, diminuând nejustificat
patrimoniul entității verificate cu suma respectivă.

Cauzele principale care au generat abaterile prezentate, sunt legate de: necunoașterea în
totalitate a legislației care reglementează domeniul financiar-contabil; interpretarea eronată a
reglementărilor legale care guvernează activitatea financiar-contabilă; insuficienta preocupare a
conducerii entităților auditate pentru a asigura o evidență clară și corectă a patrimoniului entității;
ineficiența sistemului de control intern/managerial care nu a identificat abaterile prezentate și
neorganizarea activității de audit intern, în cazul comunelor.

c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern
(inclusiv audit intern). – nu au fost implementate în totalitate standardele de control intern managerial, prevăzute de
cadrul legal în vigoare, abatere identificată în cazul UATO Ocna Mureș;
– nu au fost luate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a activității de CFPP și
pentru elaborarea listelor de verificare, în care să fie detaliate obiectivele verificării pentru
fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității verificate, abatere identificată în cazul
Școlii Gimnaziale ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Alba
Iulia;
– nu au fost auditate, cel puțin o dată la 3 ani, principalele activități desfășurate de entitate,
inclusiv activitățile desfășurate de instituțiile subordonate, așa cum se prevede la art.15 din
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, abatere identificată în cazul UATO Ocna
Mureș;
– nu a fost asigurat cadrul organizatoric și funcțional pentru exercitarea activității de audit public
intern, în cadrul UATC Ceru Băcăinți.
Cauzele principale care au generat abaterile de la legalitate şi regularitate prezentate sunt
legate de necunoașterea legislației în vigoare și pregătirea neadecvată a personalului de specialitate.
d) Modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în
cuantumul și la termenele stabilite de lege.
Abaterile reținute și consemnate în actele de audit cu privire la stabilirea, constatarea,
urmărirea și încasarea veniturilor bugetelor locale relevă faptul că managementul în acest domeniu
nu este încă suficient de performant și că nivelul veniturilor proprii încasate nu exprimă potențialul
real al unităților administrativ-teritoriale auditate.
Volumul veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale a fost influențat atât de diminuarea
posibilităților de plată ale contribuabililor persoane fizice, de creșterea numărului persoanelor juridice
care s-au confruntat cu situații dificile în asigurarea capacității de plată, cât și de deficiențele existente în
activitatea de administrare și de executare silită a creanțelor fiscale de către compartimentele de
specialitate ale unităților administrativ-teritoriale.
Totodată, implicarea destul de susținută a bugetului de stat în asigurarea resurselor bugetelor
locale explică insuficienta preocupare a autorităților locale în evaluarea veniturilor proprii și în
urmărirea încasării acestora pe parcursul execuției bugetare.

Urmare misiunilor de audit au fost identificate abateri semnificative privind stabilirea și
evidențierea veniturilor bugetare, ceea ce a diminuat veniturile bugetelor locale ale unităților
administrativ – teritoriale auditate, cu suma de 2.206 mii lei (din care s-a încasat operativ suma de
35 mii lei), ca o consecință a neinventarierii faptice a masei impozabile, a necorelării datelor la nivelul
compartimentelor de specialitate de impozite și taxe, registrul agricol, cadastru, urbanism și
contabilitate, a lipsei unui sistem informatic integrat al tuturor bazelor de date, precum și lipsa unui
control riguros și periodic din partea factorilor de conducere, concretizate în principal, în:
– superficialitatea personalului de specialitate privind stabilirea, evidențierea și încasarea în
totalitate a tuturor veniturilor bugetului local, în sumă de 1.350 mii lei, rezultate din:
– cota de profit datorată bugetului local, rezultată din administrarea fondului
forestier de către ocoalele silvice, abatere identificată în cazul UATC Avram
Iancu și Ceru Băcăinți;
– diminuarea veniturilor cuvenite bugetului local, rezultate din vânzarea masei
lemnoase, prin acceptarea deducerii din acestea a unor cheltuieli care nu sunt
legate de activitatea de administrare a pădurii, abatere identificată în cazul
UATO Abrud și UATC Sohodol;
– penalitățile contractuale datorate de executanții care nu și-au îndeplinit
obligațiile rezultate din contractele încheiate, abatere identificată în cazul UATM
Alba Iulia, UATC Ponor;

– taxă de drum datorată de ocolul silvic pentru valorificarea materialului lemnos și
fondului de conservare și regenerare pădure, constituit de ocolul silvic și nevirat
la bugetul local, abatere identificată în cazul UATO Abrud și UATC Avram
Iancu;
– fond de conservare și regenerare pădure constituit de ocolul silvic, diminuat
nelegal cu valoarea unor cheltuieli care nu se suportă din acest fond,
reprezentând servicii de pază și servicii exploatare masă lemnoasă, abatere
identificată în cazul UATC Blandiana;
– neînregistrarea și neurmărirea veniturilor din vânzarea masei lemnoase, în
cazul UATC Horea;
– neînregistrarea ca venit la bugetul local, a garanțiilor de participare la licitații,
nesolicitate la restituire în termenul legal, abatere identificată în cazul UATC
Avram Iancu;
– neînregistrarea în evidența fiscală și contabilă a amenzilor acordate și a
tarifelor datorate pentru ocuparea zonei de siguranță și ampriză a drumului,
abatere identificată în cazul UATJ Alba;
– nu s-a stabilit, înregistrat și încasat impozitul pe clădirile deținute de persoane fizice sau
juridice, abatere identificată la UATM Blaj, UATO: Baia de Arieș și Ocna Mureș și la un număr
de 4 UATC: Avram Iancu, Bucerdea Grânoasă, Ciuruleasa și Șugag. Valoarea veniturilor
suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 538 mii lei;
– nu există concordanța datelor din evidențele fiscale ale autorităților administrației publice locale
cu cele din registrele agricole şi evidențele cadastrale, abatere identificată la UATO Abrud și
UATC Șugag. Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate,
însumează 129 mii lei;
– lipsa de preocupare a factorilor de decizie pentru luarea tuturor măsurilor de executare silită, în
cadrul termenului de prescripție, ceea ce a păgubit bugetele locale ale UATC: Bucerdea
Grânoasă, Hopârta, Noșlac, Ponor și Vidra cu suma de 88 mii lei, prin prescrierea dreptului de
a mai cere executarea silită pentru debitele restante;
– nu au fost încasate la bugetul local, sumele cuvenite din tariful de gestionare a fondului
cinegetic, conform Legii nr.407/2006, abatere identificată la UATM Sebeș, UATO Baia de Arieș
şi la 7 UATC: Albac, Blandiana, Hopârta, Horea, Ponor, Șugag și Vidra. Valoarea veniturilor
suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 62 mii lei;
– nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea scutirilor și facilităților la plata
impozitelor și taxelor locale, abatere identificată la UATM Alba Iulia și UATO Ocna Mureș.
Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 16 mii lei;
– nu s-a stabilit taxa specială de salubritate reglementată de Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților, în cazul UATC Albac, în sumă de 10 mii lei;
– nu s-a stabilit taxa pe clădirile şi terenurile concesionate, închiriate, date în administrare sau în
folosință, abatere identificată la UATC: Albac, Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinți și Ocoliș.
Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 6 mii lei;
– nu s-a stabilit și urmărit taxa pentru eliberarea autorizației de exploatare carieră, în cazul UATC
Ocoliș, în sumă de 5 mii lei;
– nu au fost aplicate toate măsurile legale prevăzute de Codul de procedură fiscală, pentru
recuperarea debitelor restante, abatere identificată la UATM Blaj și Sebeș, la UATO: Abrud și
Ocna Mureș, și la UATC: Horea, Ocoliș și Sohodol.
Un aspect relevant, în acest sens:
UATC Avram Iancu, prin personalul de specialitate nu a stabilit corect, înregistrat și
urmărit impozitul pe clădiri datorat de SC Energo Proiect SRL pentru clădirile din parcul eolian
aflat pe raza administrativ teritorială a Comunei Avram Iancu, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile
bugetului local cu suma de 472 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere calculate în sumă de
23 mii lei.

La nivelul UATC Șugag, nu s-a asigurat inventarierea întregii mase impozabile, prin
efectuarea unui punctaj sistematic între compartimentele de fond funciar, registru agricol și
impozite și taxe locale, ceea ce a determinat nedeclararea spre impozitare a unei suprafețe de
2.481,54 ha teren, diminuând nejustificat veniturile bugetului local din impozitul pe teren cu suma de
99 mii lei, la care au fost calculate majorări în sumă de 12 mii lei.
Cauzele generatoare ale abaterilor cu impact nefavorabil asupra cuantumului veniturilor
bugetare, referitoare la nestabilirea corectă a valorii impozitelor/taxelor locale și neurmărirea
termenelor de încasare sunt cele legate în principal de:
– necunoașterea în totalitate a prevederilor Codului fiscal, de către personalul cu atribuții pe linia
stabilirii, înregistrării și încasării veniturilor bugetului local, referitoare la stabilirea impozitelor și
taxelor locale, la datorarea taxei pe terenurile/clădirile concesionate, închiriate, date în
administrare sau folosință, de către chiriași/concesionari;
– superficialitatea factorilor de decizie în ceea ce privește activitatea de stabilire, înregistrare și
colectare a veniturilor proprii ale bugetului local, în cuantumul și la termenele prevăzute de
legislația în vigoare;
– neefectuarea punctajelor între datele din registrul agricol și datele din evidența fiscală luate în
calcul la stabilirea masei impozabile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli ca și prevederi
bugetare inițiale;
– slaba eficacitate a controlului fiscal din cadrul unităților administrativ-teritoriale, precum și al
întregului sistem de control intern incluzând controlul financiar preventiv propriu și auditul public
intern;
– inventarierea formală a conturilor de creanțe, ceea ce a generat riscul neidentificării unor venituri
proprii cuvenite entităților verificate în exercițiul bugetar supus auditului;
– numărul posturilor, aprobate prin organigramă și statul de funcții este insuficient;
– pregătirea profesională a personalului, deficitară, care nu permite asigurarea verificării sistematice
a operațiunilor din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile,
în vigoare la data efectuării operațiunilor;
– lipsa de preocupare de cele mai multe ori, a aparatului de specialitate al unităților administrativteritoriale
privind aplicarea procedurilor de urmărire și încasare pentru toate sumele datorate
bugetelor locale sau, după caz, de executare silită, existând în multe cazuri riscul prescrierii
sumelor datorate bugetelor locale;
– slaba preocupare a autorităților administrației publice locale pentru valorificarea cu precădere a
veniturilor care pot rezulta din desfășurarea unor activități economice sau din valorificarea unor
bunuri din patrimoniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale.
e) Calitatea gestiunii economico-financiare.
Urmare misiunilor de audit efectuate la nivelul unităților administrativ-teritoriale au fost
identificate o serie de abateri de la disciplina financiară în utilizarea banului public, care au
generat prejudicii în sumă de 2.157 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 78 mii lei.
Aspecte deficitare privind organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere și
reevaluare a patrimoniului entităților auditate, în sumă de 143.524 mii lei, în speță:
– nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale, de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii ale fiecărei entități, potrivit prevederilor legale, abatere identificată la UATC:
Albac, Avram Iancu, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinți, Ciugud, Horea, Ocoliș,
Ponor, Sohodol și Șugag precum și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Liceul ”Horea,
Cloșca și Crișan” Abrud, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac, Școlile Gimnaziale Ceru
Băcăinți, Hopârta și Șugag, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj, UATO Abrud,
UATC: Albac, Ceru Băcăinți, Hopârta și Șugag;
– nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice,
cel puțin o dată la 3 ani, potrivit cadrului legal specific, diminuând nejustificat patrimoniul
entităților respective cu suma de 143.524 mii lei, abatere identificată la UATM Blaj și Sebeș, la
UATO Ocna Mureș, la UATC Ocoliș și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj și Școala
Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Tiur, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj.

Un exemplu elocvent, în acest sens:
La nivelul UATM Sebeș nu s-a efectuat, până la finele anului 2016, reevaluarea tuturor
elementelor patrimoniale ale entității, conform prevederilor legale, care impun efectuarea acestei
operațiuni, cel puțin o dată la 3 ani, cu scopul de a se asigura reflectarea justă și reală a patrimoniului
entității, în situațiile financiare. În timpul verificării, această operațiune a fost efectuată de entitatea
auditată, iar diferențele rezultate au fost stabilite la suma de 141.355 mii lei.
Cauzele principale care au generat producerea abaterilor constatate, sunt legate de:
necunoașterea și neaplicarea în totalitate a legislației in vigoare, privind efectuarea inventarierii și a
reevaluării patrimoniului; neimplicarea și neurmărirea de către ordonatorul de credite a acţiunii de
inventariere și reevaluare a elementelor patrimoniale și, nu în ultimul rând, ineficiența controlului
intern, incapabil să detecteze iregularitățile prezentate.
Multiple și semnificative abateri privind modul de angajare, lichidare, ordonanțare și
plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile
legii bugetare și cu destinația stabilită.
Abaterile de la normele legale constatate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu privire la
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, sunt urmarea unui management
necorespunzător al fondurilor publice, a necunoașterii legislației în vigoare privind formarea,
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, a pregătirii insuficiente a personalului de
specialitate și, nu în ultimul rând, a caracterului interpretabil al unor reglementări legale.
În cadrul acestui obiectiv s-a urmărit modul în care au fost gestionate mijloacele materiale și
bănești existente în entitate, în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute pentru
acestea. S-au verificat și analizat: constituirea și utilizarea fondurilor entității; efectuarea cheltuielilor
bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare; acordarea și
utilizarea, conform destinațiilor stabilite, a alocațiilor pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor
către ordonatorii terțiari; achitarea obligațiilor către bugetele publice; respectarea principiilor
economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și a administrării patrimoniului.
Cele mai semnificative abateri având ca impact producerea de prejudicii sunt cele legate de
nerespectarea prevederilor legale în angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum
şi utilizarea nelegală a fondurilor de la buget.
Din analiza evoluției și preponderenței prejudiciilor pe naturi de cheltuieli, se evidențiază anumite
tendințe care reliefează zonele cu risc maxim în angajarea și efectuarea cheltuielilor bugetelor locale.
Cele mai semnificative abateri se localizează la cheltuieli de capital, cheltuieli cu bunuri și servicii
și respectiv cheltuieli de personal. Această tendință este în fapt, consecința nerespectării prevederilor
legale privind achizițiile publice de servicii și lucrări de investiții, cu consecințe negative pe linia
asigurării eficienței, economicității și eficacității achizițiilor efectuate.
S-au reținut, în acest context, următoarele aspecte deficitare care au relevat majorarea
nejustificată a cheltuielilor prin:
– acceptarea la plată a unor situații de lucrări nereale cu cantități de lucrări nerealizate efectiv,
situație constată la inspecțiile pe teren ale echipelor de audit;
– acceptarea la plată a unor situații de lucrări supradimensionate, în care au fost cuprinse cote
și tarife la un nivel superior decât cele legale sau decât cele din devizele ofertă;
– un management necorespunzător cu privire la eficiența și eficacitatea cheltuielilor pentru
funcționarea și întreținerea instituțiilor publice locale, determinate de nerespectarea
prevederilor legale referitoare la: efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără
contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), la
consumul de carburanți, fără prezentarea documentelor justificative privind utilizarea efectivă;
– o interpretare și aplicare eronată a legislației în domeniul salarizării personalului din
administrația publică locală, prin acordarea în continuare de sporuri sau drepturi bănești către
personalul din administrația publică locală, inclusiv persoane de demnitate publică (primar și
viceprimar), cu nerespectarea regulilor şi principiilor stabilite prin legile-cadru care au instituit
un nou sistem de salarizare pentru personalul din UAT. În acest context, s-a consemnat
efectuarea de plăți nelegale prin acordarea nelegală de sporuri în afara cadrului legal, creșteri

salariale acordate fără îndeplinirea condițiilor impuse prin lege, drepturi salariale peste cele
prevăzute de actele normative în vigoare.
Abateri semnificative în efectuarea şi decontarea nejustificată din bugetul local a unor
cheltuieli materiale, în valoare de 1.348 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 21 mii lei,
privind:
– diminuarea disponibilităților bănești ale UATM Sebeș, prin poprirea conturilor deschise
la trezorerie de către un executor judecătoresc, urmare unei hotărâri judecătorești,
definitivă, în condițiile în care plata nu s-a concretizat în preluarea efectivă în
patrimoniul entității a construcțiilor menționate în hotărârea respectivă. Practic,
rezoluția instanței a fost pusă în aplicare doar de una din părți, UATM Sebeș, fără ca
această instituție să preia efectiv bunurile care au făcut obiectul unui contract de
asociere și care au constituit obiectul litigiului în instanță. Prin Sentința judecătorească,
Contractul de asociere a fost anulat, obligând SC Nichi Ardeal Construct SRL să
restituie bunurile rezultate din asociere;
– plata nejustificată a unor servicii de împădurire, fără recuperarea contravalorii acestora
din fondul de regenerare și conservare a pădurii, în cazul UATC Vidra;
– achitarea nejustificată de către UATC Noșlac a unor servicii de asistență juridică, fără
aprobarea consiliului local;
– consum de energie electrică achitat de UATC Blandiana și Școala Gimnazială ”Vasile
Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Alba Iulia, pentru
spațiile ocupate și utilizate de terțe persoane, fără a lua măsuri de recuperarea acestor
cheltuieli de la utilizatorii spațiilor în cauză;
– cheltuieli de transport cadre didactice, achitate fără respectarea prevederilor legale, de
către Școlile Gimnaziale Ceru Băcăinți, Hopârta și Horea, ordonatori terțiari de credite
subordonați UATC: Ceru Băcăinți, Hopârta și Horea;
– plata unor servicii de telefonie mobilă și penalități, care nu au legătură cu activitatea
instituțiilor verificate, în cazul UATC Ceru Băcăinți, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu”
Blaj, Școlile Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu” Tiur, Ceru Băcăinți, Hopârta și Sohodol,
ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj și UATC Ceru Băcăinți, Hopârta și
Sohodol.
Un exemplu relevant în acest sens:
Au fost diminuate în mod nejustificat disponibilitățile bănești ale UATM Sebeș cu
suma de 1.267 mii lei, prin poprirea conturilor bancare, efectuată de un executor judecătoresc în
baza Sentinței Civile nr.1843/CAF/2014, definitivă, în condițiile în care plata nu s-a concretizat în
preluarea efectivă în patrimoniul Municipiului Sebeș a construcțiilor de la SC Nichi Ardeal
Construct SRL, rezultate din Contractul de asociere în participațiune nr.48/22057/2007, încheiat
între Municipiul Sebeș și SC Nichi Ardeal Construct SRL, constând din: anexă teren de sport, terenuri
de sport, platforme și alei din pavaj de beton, racord canalizare și racord alimentare cu apă, fapt
stabilit prin Sentința judecătorească nr.1843/CAF/2014.
Hotărârea instanței judecătorești a fost pusă în aplicare doar parțial prin poprirea
disponibilităților bancare ale UATM Sebeș, în condițiile în care bunurile care au rezultat din
asociere, nu au fost preluate efectiv de instituția auditată, cu toate că, prin hotărârea respectivă
a fost declarată nulitatea absolută a Contractului de asociere în paticipațiune
nr.48/22057/08.08.2007, încheiat între Municipiul Sebeș și SC Nichi Ardeal Construct SRL.
Deși s-a instituit poprirea asupra disponibilităților bănești ale UATM Sebeș în data de
09.11.2015, nici până la data misiunii de audit bunurile stabilite prin Sentința nr.1843/CAF/2014,
constând din: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme și alei din pavaj de beton,
racord canalizare și racord alimentare cu apă, cu valoarea totală de 1.247 mii lei, nu au fost
preluate și înregistrate în proprietatea UATM Sebeș, cu excepția unei părți din teren, care a
fost liber de construcții.
Prin punerea în aplicare doar parțial a Sentinței Civile Nr.1843/CAF/2014, numai în ce privește
plata sumei de 1.267 mii lei, prin poprirea disponibilităților bănești ale UATM Sebeș, în condițiile în
care reținerea sumei respective, nu s-a concretizat în preluarea efectivă a următoarelor
construcții: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme și alei din pavaj de beton, racord

canalizare și racord alimentare cu apă, practic patrimoniul entității verificate s-a diminuat de
două ori: o dată prin diminuarea diponibilităților din conturile deschise la trezorerie și a doua
oară prin nepreluarea construcțiilor la care face referire sentința emisă de instanța de
judecată.
În concluzie, au fost plătite din fondurile UATM Sebeș bunuri care nu au fost preluate
de entitate, neregăsindu-se în patrimoniul său nici la data efectuării verificării.
Aspecte deficitare privind lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, prin:
– acceptarea la plată a unor cheltuieli pentru activități sportive fără bază legală și fără o
justificarea acestora pe bază de documente justificative, în sumă de 259 mii lei, din care s-a
recuperat operativ suma de 34 mii lei, abatere identificată în cazul a două municipii: Blaj și Sebeș;
– acceptarea la plată și decontarea de penalități în sumă de 239 mii lei pentru prelungirea unui
contract cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și a unor comisioane pentru prelungirea
valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului acordat de AFIR, fără a lua măsuri
de recuperare a acestor cheltuieli de la executantul obiectivului de investiții, responsabil pentru
întârzierea executării lucrărilor, abatere identificată în cazul UATC Scărișoara;
– acceptarea la plată a unor servicii sau lucrări de reparații curente neefectuate în teren, în
sumă de 118 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 13 mii lei, abatere identificată la UATJ
Alba, UATM Alba Iulia, UATC: Ceru Băcăinți, Ciugud, Hopârta, Sohodol și Șugag, precum și la
Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia și Școala Gimnazială Sohodol, ordonatori terțiari de
credite subordonați UATM Alba Iulia și UATC Sohodol;
– acceptarea la plată a unor cheltuieli cu salariile, în sumă de 108 mii lei, reprezentând drepturi
salariale, inclusiv sporuri, acordate fără bază legală, personalului angajat în cadrul UATO Ocna
Mureș, UATC: Blandiana, Câlnic, Ciuruleasa și Noșlac, precum și la Centru Social de Educație
Incluzivă Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATJ Alba și la Liceul ”Horea, Cloșca și
Crișan” Abrud, ordonator terțiar de credite subordonat UATO Abrud.
În acest context, s-a consemnat efectuarea de plăți nelegale prin:
– acordarea nejustificată de sporuri salariale unor persoane angajate în cadrul instituțiilor
verificate, inclusiv pentru persoanele de demnitate publică (primar și viceprimar),
– sporuri acordate fără îndeplinirea condițiilor impuse prin lege, unor persoane din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat,
– achitarea unor drepturi salariale acordate prin sentință judecătorească, în cuantum mai mare
decât era legal;
– plăţi nejustificate pentru o persoană cu atribuții de secretar comună, căreia nu i s-a desfăcut
contractul de muncă, deși, la îndeplinirea condițiilor standard de pensionare, raporturile de
serviciu încetau de drept, conform Legii nr.188/1999 privind funcționarii publici;
– au fost efectuate cheltuieli cu combustibilul fără respectarea prevederilor legale privind
justificarea acestuia, în sumă de 60 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 10 mii lei, în
cazul UATC: Ponor și Scărișoara;
– au fost aprobate și efectuate plăți nejustificate în sumă de 19 mii lei, reprezentând ajutoare
pentru încălzirea locuințelor, acordate unor beneficiari care nu îndeplineau condițiile impuse de
lege pentru a beneficia de astfel de ajutoare, deoarece dețineau depozite bancare de peste 3.000 lei,
aspect care din punct de vedere legal conduce la excluderea acordării de astfel de ajutoare sociale.
Abaterea a fost identificată în cazul UATM Blaj și UATO Ocna Mureș.
Un exemplu relevant în acest sens:
La nivelul UATC Scărișoara au fost majorate nejustificat cheltuielile de capital, în perioada
2013 – 2017, prin achitarea sumei de 239 mii lei din bugetul local, reprezentând penalități pentru
prelungirea Contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în
vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere, culturale și sociale din
satul Scărișoara” și comisioane pentru prelungirea valabilității Scrisorii de garanție pentru
restituirea avansului acordat de AFIR, fără ca ordonatorul principal de credite să dispună măsuri de
recuperare a acestor cheltuieli de la executantul obiectivului de investiții, responsabil pentru
întârzierea executării lucrărilor.

Cauzele care au generat abaterile constatate, sunt legate de: insuficienta preocupare a
conducerii entităților verificate în a asigura utilizarea fondurilor publice în condiții de legalitate,
eficiență și eficacitate; recepția formală a lucrărilor de reparații efectuate; interpretarea eronată a
prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar; necunoașterea tuturor prevederilor
legale, care reglementează acordarea gradației de merit și a altor sporuri, de către conducerea
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat; funcționarea necorespunzătoare a sistemului de
control intern; neincluderea în Planul de audit întocmit la nivelul ordonatorului principal de credite, a
unor misiuni de audit intern desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat
subordonate acestuia, prin care să se verifice modul de stabilire și acordare a salariilor personalului
din aceste instituții; acordarea formală a vizei de CFPP fără o verificare a realității, legalității și
regularității operațiunilor supuse vizei.
Nereguli în acordarea și utilizarea conform destinațiilor stabilite, a sumelor acordate sub
formă de sprijin financiar din partea unităților administrativ-teritoriale, unităților de cult, în
valoare de 19 mii lei.
Se reține, în acest context, faptul că nu s-a urmărit de către persoanele cu astfel de atribuții
din cadrul UATM Alba Iulia și UATC: Hopârta și Ponor, modul de justificare a sumelor acordate din
bugetul local sub formă de sprijin financiar pentru unitățile de cult, ceea ce a prejudiciat bugetul
acestor entități cu suma de 19 mii lei.
Aspecte deficitare au fost constatate în ceea ce privește respectarea de către unitățile
administrativ-teritoriale a tuturor prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea
la bugetul de stat sau bugetul local, a obligațiilor stabilite prin lege, în sumă de 320 mii lei, din
care s-a virat operativ la buget suma de 267 mii lei.
Se rețin, în acest context, următoarele aspecte:
– nu au fost respectate prevederile legale privind calcularea, evidențierea şi virarea la bugetul
de stat a sumelor datorate de UATJ Alba, UATO Ocna Mureș și Școala Gimnazială ”Lucian
Blaga” Ocna Mureș, ordonator terțiar de credite subordonat UATO Ocna Mureș, pentru
neangajarea persoanelor cu handicap, în cuantum de 106 mii lei, care s-au virat operativ,
integral, la bugetul de stat;
– nu s-au virat la bugetul de stat, de către UATM Blaj și UATO Ocna Mureș, încasările rezultate
din vânzarea/închirierea spațiilor de locuit, conform Legii nr.112/1995 și Legii nr.152/1998, în
sumă de 83 mii lei, sumă care a fost virată în totalitate la buget, în timpul auditului;
– nu s-a calculat, reținut și virat la bugetul de stat, de către UATM Blaj, impozitul pe venit datorat
de către Asociația Club Sportiv Volei Alba Blaj, pentru sumele achitate jucătoarelor și
antrenorilor, reprezentând premii, plata unor chirii și utilități pentru spațiile închiriate, în sumă
de 70 mii lei, sumă care a fost virată în totalitate la buget, în timpul auditului;
– nu s-a calculat și virat la bugetul local al UATM Blaj, de către ordonatorii terțiari de credite din
învățământul preuniversitar de stat, care au primit în administrare imobile aflate în proprietatea
Municipiului Blaj, cota de 50% din sumele încasate din închirierea spațiilor excedentare, în
sumă de 61 mii lei.
Cauzele care au generat abaterile constatate țin de: interpretarea eronată a legislației în
domeniu privind constituirea şi virarea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate;
necunoașterea tuturor prevederilor legale, ce reglementează virarea la bugetul local a 50% din
veniturile încasate din închirierea imobilelor proprietatea unităților administrativ-teritoriale, de către
conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat; necunoașterea tuturor prevederilor
legale, care reglementează stabilirea impozitului pe venit; funcționarea necorespunzătoare a
sistemului de control intern.
Aspecte deficitare privind activitatea de concesionare sau închiriere a bunurilor din
domeniul public şi privat a unităților administrativ-teritoriale, în sumă de 736 mii lei, din care sa
virat operativ la buget suma de 267 mii lei.

Se rețin, în acest context, următoarele aspecte:

– nu s-a urmărit modul de respectare a prevederilor contractelor încheiate de către autoritățile
publice locale cu diverși chiriași/concesionari (contracte care au avut ca obiect
închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată) referitoare la stabilirea
corectă a obligațiilor contractuale și la calcularea accesoriilor aferente – în cazul neîncasării la
termen a chiriei/concesiunii prevăzute în contract, abatere identificată la UATM Blaj, UATO
Ocna Mureș, la un număr de 5 UATC: Albac, Hopârta, Ocoliș, Scărișoara și Vidra, precum și
la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM
Alba Iulia, valoarea veniturilor suplimentare fiind în sumă de 624 mii lei, din care s-a încasat
operativ suma de 267 mii lei;
– nu s-au urmărit respectarea prevederilor contractului de asociere încheiat de către UATC
Șugag cu SC Green Profile SRL Alba Iulia, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile cuvenite
bugetului local cu suma de 88 mii lei;
– nu au fost respectate prevederile legale referitoare la închirierea terenurilor proprietate
publică, prin nestabilirea, neînregistrarea și neîncasarea chiriei în sumă de 24 mii lei, de la
operatorii de telefonie care au amplasate fibre optice în canalizația subterană, abatere
identificată la UATM Sebeș.
Cauzele care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt determinate de:
necunoașterea în totalitate a legislației care reglementează închirierea/concesionarea imobilelor
proprietatea publică sau privată a UAT, de către conducerea entităților și de către personalul cu
atribuții pe această linie; neimplicarea ordonatorului principal de credite în stabilirea persoanelor cu
atribuții clare pe linia stabilirii și urmărirea contractelor ce au ca și obiect închirieri și concesiuni de
bunuri proprietatea publică sau privată a UAT; ineficiența sistemului de control intern, care nu a
identificat abaterile constatate.
Aspecte deficitare privind planificarea, inițierea, derularea achizițiilor publice și
administrarea contractelor de lucrări de investiții încheiate, în sumă de 444 mii lei, din care s-a
recuperat operativ suma de 85 mii lei, referitoare la:
– au fost acceptate la plată și decontate efectiv, situații de lucrări supraevaluate, majorate
nelegal cu valoarea unor lucrări neexecutate în realitate, situaţie care a fost stabilită în urma
inspecțiilor efectuate pe teren în timpul auditului, în sumă de 366 mii lei, din care s-a
recuperat suma de 83 mii lei, abateri identificate la UATM: Alba Iulia și Blaj, la UATO: Abrud,
Baia de Arieș și Ocna Mureș, la UATC: Avram Iancu, Bucerdea Grânoasă, Ciugud,
Ciuruleasa, Câlnic, Hopârta, Horea, Ponor, Scărișoara și Vidra, precum și la Liceul Tehnologic
”Timotei Cipariu” Blaj, Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, ordonatori terțiari de credite
subordonați UATM Blaj și UATO Abrud;
– au fost efectuate cheltuieli de capital, fără a urmări respectarea prețurilor unitare acceptate
prin oferta anexă la contract, a procentului legal de CAS sau TVA în vigoare la data facturării,
în sumă de 78 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2 mii lei, abatere identificată în cazul:
UATM Blaj, UATO Ocna Mureș, UATC: Blandiana, Hopârta și Ponor, precum și la Centru
Social de Educație Incluzivă Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATJ Alba.
Un exemplu relevant în acest sens:
La nivelul UATC Horea au fost majorate nejustificat cheltuielile de capital, cu suma de 96 mii lei,
în cazul obiectivului de investiții ”Modernizare Drum Comunal DC – 125 Horea – Măncești – Fericet”,
prin acceptarea la plată și decontarea efectivă a unor lucrări în valoare de 58 mii lei, care nu au
fost executate, nefiind regăsite pe teren, urmare inspecției efectuate în timpul auditului, precum și
prin acceptarea la plată și decontarea efectivă a unor lucrări în valoare de 38 mii lei, la care s-a
renunțat prin Dispoziție de șantier și Note de renunțare. Au fost calculate beneficii nerealizate în
sumă de 2 mii lei și s-a recuperat operativ suma de 96 mii lei.
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt: necunoașterea
tuturor prevederilor legale de către conducerea entităților verificate în ceea ce privește efectuarea
achizițiilor publice și angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor bugetare; interpretarea eronată a
prevederilor legale în domeniul efectuării cheltuielilor bugetare; neverificarea în teren a stadiului de
realizare a lucrărilor efectiv realizate; recepția formală a lucrărilor efectiv realizate; ineficiența

sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile constatate; acordarea formală a vizei de
CFPP fără o verificare a realității, legalității și regularității operațiunilor supuse vizei.
f) Nu au fost constatate abateri privind constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor
financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă.

g) Constatările Curții de Conturi identificate cu ocazia acțiunilor de audit efectuate la unitățile
administrativ-teritoriale nu au scos în evidență imperfecțiuni legislative.
h) Alte obiective, în limita competențelor stabilite de lege.
Cu ocazia desfășurării misiunilor de audit, au fost verificate și aspectele din petiții
referitoare la presupusele nereguli în activitatea entităților auditate.
Opinia echipelor de audit:
Toate constatările înscrise de echipele de audit în Rapoartele de audit și Procesele verbale de
constatare întocmite, au avut drept consecință:
– neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului local pe
anul 2016, pentru un număr de 21 de unități administrativ-teritoriale auditate în cursul anului
2017, caz în care echipele de audit au emis Opinie contrară;
– în 3 cazuri: UATJ Alba, UATO Baia de Arieș și UATC Ciugud, echipele de audit au emis
Opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte.
– În cazul UATO Baia de Arieș și UATC Ciugud, s-a emis certificat de conformitate datorită
faptului că valoarea cumulată a erorilor/abaterilor constatate s-a situat sub pragul de
semnificație și au fost remediate operativ în timpul auditului.
Concluziile generale rezultate în urma acțiunilor de audit efectuate la unitățile administrativ –
teritoriale în anul 2017:
– rapoartele de audit au fost întocmite în baza probelor de audit, respectiv actele,
documentele și informațiile obținute, a constatărilor efectuate, în timpul colectării şi
prelucrării informațiilor și în timpul verificării pe teren;
– abaterile constatate au la bază probe de audit obținute pe baza testelor efectuate,
consemnate în documentele de lucru;
– probele de audit obținute de auditorii publici externi sunt suficiente și adecvate pentru a
putea susține constatările și concluziile formulate de echipele de audit, recomandările
formulate pentru înlăturarea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității entităților
auditate;
– situațiile financiare verificate nu sunt întocmite, în toate cazurile, sub toate aspectele
semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România și nu
respectă în toate cazurile principiile legalității și regularității, eficienței și eficacității.
Concluziile reținute în actele întocmite urmare misiunilor de audit efectuate în anul
2017:
Abaterile constatate în urma acțiunilor efectuate au scos în evidență faptul că acestea se
datorează în special disfuncționalităților existente în organizarea și exercitarea controlului și auditului
intern, cât și faptului că acestea nu funcționează la un nivel care să asigure gestionarea patrimoniului
public și privat în condiții de legalitate, regularitate și maximă eficiență.
Activitatea de audit intern este descoperită în special la nivelul unităților administrativ –
teritoriale comunale, care nu reușesc să organizeze astfel de activități sau să angajeze auditori interni
calificați.
În unele unități administrativ-teritoriale, auditul intern a fost realizat de către Asociația
Comunelor din România, însă, în marea majoritate a cazurilor, au fost întocmite rapoarte de audit, pe
teme generale și fără a face referire în vreun fel la legalitatea și regularitatea operațiunilor
desfășurate în perioada auditată.

În urma evaluării sistemelor de control și audit intern și a probelor de audit obținute, în marea
majoritate a instituțiilor auditate s-a concluzionat că sistemele de control și audit intern funcționează
în mod necorespunzător, activitățile de audit intern la nivelul instituțiilor publice sunt, în general,
formale, ineficiente sau insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii
acestora nu sunt interesați să valorifice aceste activități și drept urmare riscurile de control au fost
evaluate ca fiind medii sau ridicate.
Majoritatea abaterilor constatate sunt urmarea unui management necorespunzător, a
necunoașterii prevederilor legale privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor
publice și, nu în ultimul rând, a caracterului interpretabil al unor reglementări legale.

Totodată, organizarea și exercitarea în mod deficitar a controlului financiar preventiv propriu
de către instituțiile publice se datorează în primul rând lipsei personalului de specialitate, cu
consecințe în ceea ce privește separarea atribuțiilor de control preventiv de acelea de conducere a
evidenței contabile sau de participare la executarea operațiunilor economic -financiare în cauză.
Prejudiciile create prin plățile nelegale efectuate pentru lucrări de investiții și reparații curente
sunt datorate superficialității în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activității deficitare
a diriginților de șantier angajați de către ordonatorii de credite pentru supravegherea și avizarea
realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar și lipsei de control din partea autorităților
contractante asupra activității acestora.

Distribuie

Un comentariu

Lasă un comentariu

Top