Bilanț ITM Alba: 1994 controale în anul 2021, amenzi de peste 2.000.000 lei, 58 angajatori sancționați pentru „muncă la negru”. Au fost înregistrate 168 de accidente de muncă

0

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, au efectuat pe parcursul anului 2021 un număr de 1685 controale la firmele din județ.

În urma acțiunilor efectuate, pentru deficienţele constatate, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, au aplicat amenzi în cuantum de 2.126.500 lei.

În urma verificărilor efectuate, inspectorii de muncă atribuţii de control în domeniul relaţiilor de muncă au depistat 16 persoane prestând muncă nedeclarată (13 femei și 3 tineri sub 18 ani), iar pentru neregulile constatatate un număr de 58 de angajați au fost sancționați contravențional.

În anul 2021, au fost înregistrate pe teritoriul județului Alba, 168 de accidente de muncă, fiind deschise de către ITM Alba, 15 dosare pentru accidente mortale, pentru 10 dintre acestea a fost confirmat caracterul de accident de muncă.

În conformitate cu acţiunile şi obiectivele stabilite în Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, aprobat de Inspecţia Muncii, pentru anul 2021 şi cu atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.T.M., conducerea inspectoratului a acţionat constant pentru asigurarea cadrului organizatoric în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor trasate de către conducerea Inspecţiei Muncii şi a graficelor lunare de control.

I. ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ:

Activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă, se desfășoară prin serviciul control relații de muncă, format din 8 inspectori de muncă și prin compartimentul muncă nedeclarată, format din 6 inspectori de muncă, ce verifică în mod prioritar folosirea de către angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată.

In cursul anului 2021 prin controalele efectuate s-a urmarit cu predilectie asigurarea unui control riguros şi superior calitativ, care să vină în sprijinul agenţilor economici controlaţi şi care să prevină derapajele de la legislaţia care reglementează domeniul relaţiilor de muncă. Au fost cuprinse în graficele lunare de control unităţi mai mari şi cu un număr semnificativ de lucrători.

În cadrul acţiunilor de control am avut o bună colaborare cu instituţiile care au participat la derularea acestui plan de acţiune, în special am apreciat sprijinul acordat de reprezentanţii Jandarmeriei, care au asigurat cu profesionalism securitatea inspectorilor de muncă, şi au furnizat operativ, datele de identificare ale persoanelor depistate în activitate, în situaţiile în care acestea au refuzat cooperarea cu echipele de control.

In vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acţiuni de control la unitățile care au ca obiect de activitate comerț, constructii, prestari servicii, agricultura. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de repaus săptămânal precum si pe timp de noapte, în cadrul cărora au fost verificate şi aspecte referitoare la respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la timpul de lucru, la utilizarea si plata zilierilor, la aplicarea masurilor de protectie impotriva contaminarii cu noul coronavirus Sars-Cov.2.

În ceea ce priveşte activitatea de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate, s-a stabilit că în prezent este o singura societate comerciala, înregistrata la ITM Alba, care practică activitatea de selecţie şi plasare de forţă de muncă în străinătate; in raport de modificarile aduse Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate prin Legea nr.232/2017 siNormele metodologice aprobate prin H.G.337/2017, un singur agent de selectie si plasare a fortei de munca in strainatate si-a depus documentatia necesara inregistrarii la ITM Alba, potrivit ultimelor reglementari in materie.

În fiecare lună la planificarea prin graficele de control a unităţilor ce urmează a fi verificate, printre controalele tematice şi inopinate, sunt programate 2 – 3 controale de fond care au ca obiectiv, verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislaţiei muncii şi a clauzelor din contractele colective de muncă, precum şi realizarea unei analize de ansamblu a activităţii în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi conştientizării angajatorului pentru respectarea legislaţiei muncii. Acest tip de control se efectuează de regulă în brigadă, inspectori de muncă din compartimentul Relaţii de Muncă şi din compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, sub directa coordonare a inspectorilor şefi adjuncţi RM şi SSM .

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, din controalele efectuate s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale în materie. Astfel, au fost constatate situaţii în care angajatorii nu au întocmit registrul în forma prevăzută de lege, nu l-au transmis în termenul legal la ITM Alba, l-au completat cu date eronate, sau situaţia cea mai frecvent întâlnită, nu s-au transmis la ITM Alba, modificările intervenite constând în încadrarea în muncă a salariaţilor sau încetarea activităţii acestora, în termenul prevăzut de lege. Prin urmare, angajatorii aflaţi în aceste situaţii au fost sancţionaţi contravenţional.

În anul 2021 s-au înregistrat un număr de 348 de sesizări şi reclamaţii formulate de către salariaţi, angajatori sau terti, toate fiind verificate si solutionate in termenul legal.

În această perioadă s-au inregistrat la ITM Alba un număr de 9 notificări de concediere colectivă insotite de proiectele de concediere colectiva, depuse de angajatorii din judetul Alba prin care au fost afectati un numar de 996 salariati ca urmare a concedierilor efectuate la expirarea preavizelor legale.

S-a asigurat o monitorizare precisă a deficienţelor şi a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în controalele executate şi urmărirea lor prin controalele ulterioare pentru urmărirea modului de aducere la îndeplinire a acestora, astfel încât să asigurăm eficienţa şi finalitatea scontată a actului de control.

În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, în domeniul relaţiilor de muncă, în acest an, au constat în:

 1. Primirea în lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare, fără efectuarea examenului medical prealabil.
 2. Neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor;
 3. Negarantarea în plată a salariului minim pe economie;
 4. Nu s-a iniţiat de către angajator negocierea contractului colectiv de muncă;
 5. Neefectuarea procedurii cercetării disciplinare prealabile şi concedieri abuzive ale unor salariaţi;
 6. Refuzul de a primi şi înregistra demisiile formulate de salariaţi;
 7. Neaducerea la îndeplinire a masurilor obligatorii dispuse în controalele anterioare;
 8. Nu au fost elaborate planuri de formare profesională anexă la contractele colective de muncă;
 9. Neîntocmirea regulamentului intern/acesta nu conţine categoriile de dispoziţii prevăzute de lege;
 10. Refuzul unor angajatori de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele solicitate ori de a se supune controlului;
 11. Neînfiinţarea dosarelor de personal/dosarele de personal nu conţin actele necesare;
 12. Necompensarea în bani la încetarea activităţii, a concediilor de odihnă neefectuate;
 13. Netransmiterea la ITM a registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, sau după caz a modificărilor intervenite;
 14. Refuzul eliberării la cererea salariaţilor, a unor adeverinţe care le atestă calitatea de salariat, a celor necesare înscrierii la şomaj, ş.a.
 15. În contractele individuale de muncă nu au fost stipulate clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.
 16. În privinţa evidenţei activităţii prestate de către zilieri, deficienţele constatate au vizat :
  – netransmiterea în termenul legal a datei de incepere a activitatii de catre zilieri in aplicatia electronica de gestionare a zilierilor;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a pus la dispoziţia unităţilor care desfăşoară muncă necalificată cu zilieri, aplicaţia informatică de conducere electronică a evidenţei zilierilor. Cu ajutorul acestei aplicaţii, beneficiarii au posibilitatea să-şi conducă corect evidenta zilierilor şi să rectifice din proprie iniţiativă înscrierile efectuate greşit sau cu incălcarea legislaţiei. De asemenea, au posibilitatea să transmită registrul de evidenţă a zilierilor in format electronic.

Principalele deficienţe de completare a registrelor electronice de evidenţă a zilierilor, constatate de funcţionarii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au fost :
– înscrierea greşită a codurilor numerice personale, a numelui şi prenumelui şi a documentelor de identitate ale zilierilor ;
– necompletarea unor rubrici ale registrului (locul de desfăşurare a activitatii) ;
– plata zilierilor sub nivelul minim prevazut de lege.

În cazul tuturor deficienţelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a atenţionat în scris beneficiarii pentru înlăturarea acestora, stabilind prin procesele verbale de control efectuate la sesizarea C.C.M.M.R.M., termene de remediere, care au fost respectate întocmai sau dupa caz, s-au aplicat sanctiunile legale pentru incalcarea prevederilor legislatiei din domeniu.

Activitatea ITM Alba, în domeniul relaţiilor de muncă a fost planificată şi efectuată în scopul aducerii la îndeplinire a tuturor acţiunilor din Programul-Cadru de Acţiuni pe anul 2021, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii Bucureşti, fiind organizate si derulate in teritoriu actiunile de tip campanie dispuse de catre Inspectia Muncii, in domenii de activitate precum fabricarea de confectii,textile,incaltaminte,pielarie si marochinarie, constructiile, service auto si spalatorii auto, restaurante, terase si baruri,servicii externe de protectie si securitate in munca, depozite en gros, comert, brutarii si panificatie, morarit, activitati de protectie si gardă, case de pariuri si jocuri de noroc, prestari-servicii, exploatarea nisipului si a pietrisului, agenti de munca temporara si de plasare a fortei de munca in strainatate, executarea si suspendarea contractelor individuale de munca in perioada starii de urgenta si a starii de alerta determinate de pandemia coronavirusului SARS-Cov.2., activitatea zilierilor, verificarea respectarii prevederilor legale privind timpul de munca si de odihna,repausul zilnic si saptamanal precum si plata orelor prestate in zilele de repaus saptamanal ori a celor suplimentare.

II. COMPARTIMENTUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ, MONITORIZARE RELAȚII DE MUNCĂ

 1. Activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă.
  În conformitate cu atribuțiile stabilite prin H.G nr.488/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Inspecţiei Muncii și prin Legea nr.62/2011, în anul 2021, în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au fost înregistrate un număr de 84 contracte colective de muncă și un număr de 37 acte adiționale la contractele colective de muncă.
  Situația înregistrării contractelor colective de muncă în funcție de categoriile de angajatori este următoarea:
  Anul 2021
  – pentru societăţi comerciale, companii şi societăţi naţionale, regii autonome cu capital de stat, unităţi bugetare
  Contracte colective – 8

Acte adiţionale – 12
– pentru unităţi cu capital mixt(majoritar de stat)

Contracte colective – 0

Acte adiţionale – 0
– pentru unităţi cu capital privat Contracte colective 76

Acte adiţionale – 25
– alte categorii de unităţi Contracte colective 0

Acte adiţionale – 0

TOTAL Contracte colective – 84
Acte adiţionale – 37

2.Activitatea de monitorizare a relațiilor de muncă
În conformitate cu prevederile H.G.nr.905/2017, baza de date organizată la nivel naţional cu registrele generale de evidentă a salariaţilor în format electronic, este gestionată de Inspecția Muncii.
Pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat în perioada 01.01.2021-31.12.2021 un număr de 1488 parole pentru accesarea portalului Inspecției Muncii. De asemenea, în aceeaşi perioadă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a primit pe ghișeu și transmis în baza de date, un număr de 1274 registre electronice ale salariaţilor depuse de angajatori.

Având în vedere atribuțiile stabilite prin H.G.nr.905/2017, în anul 2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat un număr de 570 extrase informații Revisal solicitate de persoane fizice ; extrasele au fost eliberate cu respectarea prevederilor Ordinului 826/2014, respectiv cu plata tarifului datorat pentru prestarea acestui serviciu.

În aceeași perioadă am răspuns unui număr de 969 cereri prin care au fost furnizate informații din baza de date Revisal(inclusiv lista contractelor individuale de munca pentru refacerea bazei de date de către angajatori). Beneficiarii acestor informaţii au fost organe de urmărire penală, instanțe de judecată, organele fiscale, executori judecătorești, organe ale administrației publice locale, angajatori, alți solicitanți care aveau dreptul să primească informații din baza de date, după achitarea tarifelor stabilite pentru furnizarea informațiilor, acolo unde a fost cazul. În același timp, au fost oferite informații privind evidența contractelor individuale de muncă în baza de date și salariaților care s-au prezentat la sediul inspectoratului, după identificarea pe baza actului de identitate.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin OUG nr.42/2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a verificat în baza de date gestionată de Inspecția Muncii, persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, pe baza listelor nominale transmise lunar de către Agenţia Județeana pentru Plăți și Inspecție Socială Alba. În anul 2021 au fost verificate un număr de 449.052 persoane nominalizate în listele comunicate de A.J.P.I.S Alba, căreia i-au fost comunicate si informațiile privind cele 364 persoane care au fost identificate în baza de date ca având contracte individuale de muncă active.

3.Activitatea de evidență a zilierilor
Începând cu data de 25.07.2020,conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr.1140/2020, evidenta zilierilor se conduce exclusiv pe baza registrului electronic al zilierilor, cu ajutorul aplicației electronice puse la dispoziția beneficiarilor de către Inspecția Muncii. Fiecare beneficiar care desfășoară activități necalificate cu zilieri, conform Legii nr.52/2011,modificată, are obligația de a înființa, completa și transmite, în termenele stabilite în Ordinul nr.1140/2020, registrul electronic al zilierilor pe portalul Inspecția Muncii. În vederea transmiterii registrului de evidența a zilierilor, beneficiarii de lucrări cu sediul social în județul Alba, au solicitat eliberarea parolei de acces a portalului Inspecției Muncii. În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr.1140/2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat în anul 2021 un număr de 26 parole pentru accesarea Portalului Inspecției Muncii, în vedere transmiterii registrelor de evidența a zilierilor.

4.Activitatea de evidență a prestatorilor de servicii de completare și transmitere a registrului electronic al salariaților.
În baza prevederilor H.G.nr.905/2017 și ale Ordinului M.M.F.P.S nr.1918/2011, privind obligaţia angajatorilor de a informa inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului de prestării servicii privind completarea şi transmiterea registrului electronic a salariaţilor, în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în anul 2021, au fost înregistrate un număr de 425 notificări privind încheierea contractelor de prestării servicii şi un număr de 64 notificări privind rezilierea acestor contracte.

Înregistrarea acestor prestatori se face pe baza documentelor pe care angajatorii le depun în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1918/2011, prin introducerea lor în aplicația informatică Columbo.

Pe lângă activitățile enumerate la pct.1-4, în anul 2021,funcționarii din cadrul Compartimentului contracte colective de muncă monitorizare relații de muncă au întocmit pe baza actelor privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă aflate în arhiva Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, un număr de 223 adeverințe de vechime în muncă. Aceste adeverințe de vechime au fost eliberate petenților în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr.826/2014. Tot în aceasta perioadă, au fost eliberate titularilor un număr de 42 carnete de muncă. La sfârșitul anului 2021 în păstrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba se mai află un număr de 2000 de carnete de muncă.

III. IN DOMENIU SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Situatia statistica a activitatii Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca in anul 2021, centralizată conform solicitării Inspecției Muncii, este redata în cele două anexe atasate (Anexa 1 si Anexa 2).

Din analiza celor două documente prezentate reies următoarele:
Numărul total al controalelor efectuate in anul 2021, de către inspectorii de muncă din cadrul corpului de control SSM a fost de 1329, cu o medie de 111 controale pe luna si o de 12,8 controale/luna/inspector, medie care se incadreaza in limitele stabilite de către Inspecția Muncii București, respectiv de 10-14 controale/lună realizate de catre un inspector de muncă.

În anul 2021 procentul de realizare a controalelor planificate la început de luna a fost de 89%.

Neatingerea numărului de controale planificate la începutul fiecarei luni s-a datorat cercetării evenimentelor care intră în sfera de competență a inspectorilor de muncă și a verificarii, in vederea avizarii, a accidentelor cu incapacitate temporara de munca, urmare dosarelor intocmite de catre comisiile de cercetare din cadrul angajatorilor.

Numarul inspectorilor de munca, cu functii de executie, a fost variabil pe parcursul anului 2021, anul incepand cu 10 inspectori de munca, iar in luna martie a mai fost angajat inca un inspector, astfel ca in perioada aprilie-decembrie numarul acestora a fost de 11 inspectori, in compartimentul securitate si sanatate in munca.

Fondul total de timp disponibil al inspectorilor de muncă din cadrul serviciului a fost în anul 2021 de 2659 zile lucratoare.
Din acesta, timpul efectiv afectat activitatilor specifice de securitate si sanatate in munca a fost de 2286 zile, iar 335 au fost zile de concedii de odihnă si 38 zile de concedii medicale.

Cele 2286 de zile disponibile activității efective de ssm au fost utilizate astfel:

pentru controale efective de specialitate (programate, verificare de masuri, controale in vederea autorizării) 1439 zile – 62,94%.
cercetare evenimente si avizare dosare de cercetare 379 zile – 16,52 %.
Instruiri in domeniul ssm 3 zile – 0,13 %
sesizari, reclamatii 4 zile – 0,17 %.
lucrari de birou, prestari servicii in conditiile legii 344 zile – 15,05 %.
perfectionare profesionala 117 zile – 5,19 %.
Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate controale la 1329 angajatori.

– În timpul acestor controale au fost constatate 2589 abateri de la legislaţia specifică în Lipsa efectuarii instruirilor de securitate a muncii (la angajare, la locul de muncă, periodică)
– prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii aprobate prin HG 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.
– Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pt locurile de muncă din unitate
– Lipsa intocmirii planului de prevenire si protectie, sau intocmirea necorespunzatoare a acestuia, urmare evaluarii riscurilor
– Lipsa autorizarii din punct de vedere al securității și sănătății în muncă
– Neacordarea de către angajatori a echipamentelor individuale de protectie specifice riscurilor de la posturile de lucru
– Neutilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie din dotare
– Cai de acces si de circulatie/iesiri de urgenta aglomerate sau blocate
– Lipsa balustradelor de protectie in zonele de lucru si acces la inaltime
– Lipsa truselor sanitare de prim ajutor sau starea incompletă a acestora
– Lipsa semnalizarilor de securitate la locurile/posturile de lucru
– Lipsa instructiunilor proprii specifice locurilor de munca
– Lipsa verificarilor/autorizarilor ISCIR a echipamentelor de munca, acolo unde e cazul
– Lipsa amenajarii sau amenajarea necorespunzatoare a locurilor de munca unde se efectueaza lucrari la inaltime
– Lipsa sistemelor de protectie la organele de masini in miscare
– Lipsa efectuarii de masuratori a rezistentei de dispersie a prizelor de punere la pamant a echipamentelor de munca actionate electric
– Lipsa atributiilor de securitate si sanatate in munca inscrise in fisele postului a lucratorilor
– Nerealizarea masurilor dispuse in controalele anterioare
domeniul ssm si au fost dispuse tot atâtea măsuri de intrare în legalitate, cu termene precise de realizare a acestora.
Media numarului de neconformitati/proces verbal de control a fost de 1,95.
Neconformitățile constatate au fost atât de natură organizatorică cât si de natură tehnică.

Cele mai frecvente au fost:
Dat fiind faptul ca si pe parcursul anului 2021, starea de alerta s-a mentinut permanent, controalele efectuate au avut ca tematica si verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale stabilite prin actele normative in domeniu, respectiv Legea 55/2020, cu toate actele care au decurs din aceasta.
In acest domeniu, cele mai frecvente neconformitati au fost:
-nu au fost refacute instructiunile proprii de SSM, urmare aparitiei virusului SARS CoV2
– nu s-a asigurat triajul epidemiologic la intrarea in unitate
– lucratorii nu au fost reinstruiti asupra riscurilor de contaminare cu SARS CoV2
– nu au fost intocmite si afisate reguli de conduita in unitate, impotriva imbolnavirii cu SARS CoV 2
– nu s-au asigurat permanent substante de dezinfectare la locul de munca
– nu s-au revizuit riscurile de imbolnavire, urmare aparitiei virusului SARS CoV2
– nu s-au refacut planurile de prevenire si protectie impotriva imbolnavirii cu virusul SARS CoV2
Tot in aceasta perioada inspectorii de munca au efectuat, impreuna cu organele de politie, ale DSP Alba si ale DSV Alba, un numar de 285 controale inopinate privind modul de respectare de catre angajatori si de catre clientii acestora, a prevederilor Legii 55/2020.

In perioada analizata, urmare controalelor efectuate și inclusiv a cercetării evenimentelor din sfera de competență, au fost sanctionati 534 angajatori, fiind aplicate 645 sanctiuni contraventionale, astfel:
611 avertismente
34 amenzi pecuniare
Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 146.000 lei.
Pe parcursul anului 2021 au fost comunicate de catre angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Munca Alba, un numar de 168 evenimente.
Dintre acestea, 15 (cincisprezece) evenimente au fost comunicate de catre ITM Alba catre Inspectia Muncii Bucuresti, fiind vorba de evenimente care intrau in sfera de competenta a inspectorilor de munca privind cercetarea, respectiv accidente mortale.

Pana la aceasta data, din cele 153 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuata de catre comisiile intrunite in cadrul unitatii unde s-au produs evenimentele, asa cum prevede legislatia specifica privind cercetarea accidentelor care au avut ca urmare incapacitate temporara de munca, pentru 126 evenimente cercetarea a fost finalizata si dosarele au fost avizate de catre ITM Alba.

Diferenta de 27 evenimente sunt inca in faza de cercetare, unele fiind produse la sfarsitul anului trecut si sunt in termenul permis de legislatie privind finalizarea dosarelor de cercetare, o parte au fost respinse de catre insepectorii de munca pentru refacere, iar pentru o parte sunt solicitate, si aprobate de catre ITM Alba, prelungirea termenelor de finalizare, din diverse motive

Situatia punctuala a celor 15 dosare de cercetare, comunicate si intocmite de ITM Alba, in anul 2021 este urmatoarea:
– 12 (douasprezece) dosare au fost deja finalizate si avizate de catre Inspectia Muncii Bucuresti, pentru 10 (zece) dintre acestea fiind confirmat caracterul de accident de munca si 2 (doua) ca accidente in afara muncii.
Dintre cele 10 accidente de munca, doar 5 (cinci) au fost inregistrate la ITM Alba, pentru celelalte 5 (cinci) victimele erau angajate a unor unitati din alte judete.
– 3 (trei) evenimente sunt inca in curs de cercetare, accidentele fiind de circulatie si produse in strainatate, pentru care nu au fost primite documentele necesare finalizarii dosarelor.

IV. ACTIVITATEA DE LEGISLAȚIE CONTENCIOS ADMINISTRTATIV ȘI EXECUTARE AMENZI
În anul 2021 au fost contestate un număr de 25 de sancţiuni, care fac obiectul a 24 dosare, după cum urmează:
– în domeniul relaţiilor de muncă – 23 sancţiuni contestate
– în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – 2 sancţiuni contestate
În ceea ce priveşte activitatea de contencios administrativ, în anul 2021 au fost formulate 5 plângeri prealabile împotriva proceselor-verbale de control şi a măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, care au fost soluţionate nefavorabil pentru cei care le-au formulat, motiv pentru care 4 dintre aceştia s-au adresat instanţei de contencios administrativ.
Nu a fost pronunţată nici o soluţie definitivă de către instanţa de contencios administrativ, cu privire la modul de întocmire a proceselor-verbale de control şi a măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă.

V. ÎN DOMENIUL FINANCIAR CONTABILITATE
I. Detalierea plăţilor efectuate în perioada 1.01 – 31.12.2021

A. Cheltuieli de personal, din care: 4.847.928 lei

 1. – cheltuieli salariale în bani – 4.725.741 lei
 2. – contribuţii – 122.187 lei
  B. Bunuri şi servicii, din care: 451.564 lei
 3. -cheltuieli de întreţinere şi gospodărire – 281.249 lei
  2.- bunuri de natura obiectelor de inventar – 10.757 lei
  3.- deplasări – 5.172 lei
  4.- cheltuieli judiciare şi extrajudiciare – lei
 4. – alte cheltuieli din care: 154.386 lei
  – chirii – 145.784 lei
  C. Cheltuieli de capital 0 lei
  TOTAL CHELTUIELI: 5.299.492 lei

II. Situaţia debitorilor
La 31.12.2021 au fost înregistrati debitori – creanţe ale bugetului consolidat în sumă de 3.252 lei, în următoarea componenţă:

 1. Concedii boală de recuperat din FNUASS………………………………………… 3.252 lei.
Distribuie

Lasă un comentariu

Top