De vineri, de la ora 06:00, comună Rimetea, intră în carantină zonală pentru următoarele 14 zile

0

Comuna Rimetea din județul Alba, intră în carantină începând de vineri dimineață, de la ora 06:00.

Decizia a fost luată joi seară, de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în urma avizului favorabil carantinării venit din partea INSP, venit la propunerea Direcției de Sănătate Publică Alba.

Rata de infectare cu noul coronavirus, la nivelul comunei Șona, era joi de 18,00.

Șeful DSU, Raed Arafat, a semnat ordinul pentru instituirea carantinei, pentru o perioadă de 14 zile.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba numărul 78:

Având în vedere situația epidemiologică din comună Rimetea, județul Alba, generată de virusul SARS-CoV-2, unde se înregistrează o rată de incidență de 18,00 la 1000 de locuitori, riscul epidemiologic este de o gravitate crescută, la nivelul unității administrativ-teritoriale în ultimele 14 zile fiind înregistrate 18 cazuri de îmbolnăvire;

În conformitate cu prevederile:

– Art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;

– Art. 3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Art. 3 alin. (4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor pentru situații de urgență;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând analiza de risc, pentru instituirea măsurii de carantină în comună Rimetea, județul Alba, nr. 3494 la data de 25 martie 2021 a Direcției de Sănătate Publică Alba;

Luând în considerare Avizul de carantinare zonală emis de Institutului Național de Sănătate Publică cu nr. 595/25.03.2021 pentru comună Rimetea;

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Albă, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 25.03.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Propunem instituirea măsurii de carantinare zonală pe o perioadă de 14 zile, a UAT Comună Rimetea, județul Alba, începând cu data de 26.03.2021 ora 06:00, sens în care se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului comandantului acțiunii;

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este delimitat de următoarele coordonate geografice:

– 46.416767, 23.558156 – DJ 107M Colțești – Vălișoara;

– 46.424833, 23.544535 – Cetatea Trăscăului;

– 46.491925, 23.579441 – DJ 107M Rimetea – Buru;

– 46.452846, 23.585022 – Colții Trăscăului;

(3) Propunem ca intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile județene, comunale și forestiere să fie strict interzisă;

(4) Propunem ca circulația și staționarea în spații publice a persoanelor să fie interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator;

(5) În zona prevăzută la art. 1 alin. (1), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonă:

1. Identificarea persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de Declarație pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

A) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

B) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00 – 13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 13:00-20:00;

C) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

D) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

E) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

F) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

G) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

H) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

I) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

J) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

K) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

L) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

M) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin său persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă;

N) participarea la activități religioase;

4. În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d);

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (1) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

A) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

B) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

C) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

D) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

E) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

F) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv pentru vaccinarea împotriva COVID-19;

G) urgențe medicale;

H) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

I) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

J) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele,

Data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura olografă a declarantului. Declarația poate fi prezentată în format letric (suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic;

9. se permite tranzitarea UAT Comună Rimetea, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă staționarea în localitate;

10. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

11. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane;

12. se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

13. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ teritorială menționată la art. 1 alin. (1) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, efective din cadrul DSP, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau alți funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale;

(6) În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propun interzicerea următoarelor activități:

1. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;

2. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

5. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991;

6. Organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

7. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spaţii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

8. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi piețelor de vechituri;

(7) Propunem limitarea programului de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 05.00 – 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop;

(8) Propunem limitarea numărului de persoane în incinta magazinelor, la maximum 30% din capacitate, astfel încât să se asigure minim 8 mp/persoană,

Cu respectarea normelor de distanțare fizică respectiv protecție sanitară;

(9) Propunem ca operatorii economici să afișeze obligatoriu la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite prin prezenta hotărâre inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior;

(10) Propunem ca operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art. 2 Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba va evalua oportunitatea și va prioritiza testarea persoanelor de pe raza UAT Comună Rimetea, iar la nevoie va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

ART. 3 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru UAT Comună Rimetea.

ART. 4 Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenţa hotărâre.

ART. 5 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top